Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Grace vanderHeide Photography gevestigd te Oosterwolde
Versie geldig vanaf 23 oktober 2019

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Grace vanderHeide Photography De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Grace vanderHeide Photography.  Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Grace vanderHeide Photography behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Grace vanderHeide Photography erkend.
  4. Grace vanderHeide Photography garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Grace vanderHeide Photography bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  3. Aan de leveringsplicht van Grace vanderHeide Photography zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Grace vanderHeide Photography geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 9% BTW.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht
  1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Grace vanderHeide Photography heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Grace vanderHeide Photography De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Grace vanderHeide Photography er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Grace vanderHeide Photography aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Grace vanderHeide Photography] slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
  3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
   • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
   • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
   • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
   • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
   • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
   • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
 2. Gegevensbeheer
  1. Indien u een bestelling plaatst bij Grace vanderHeide Photography, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Grace vanderHeide Photography, Grace vanderHeide Photography houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
  2. Grace vanderHeide Photography respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  3. Grace vanderHeide Photography maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 3. Garantie
  1. Grace vanderHeide Photography garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
  2. De garantietermijn van Grace vanderHeide Photography komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Grace vanderHeide Photography is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Grace vanderHeide Photography deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Grace vanderHeide Photography Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maanden na levering aan Grace vanderHeide Photography schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  4. Indien klachten van de afnemer door Grace vanderHeide Photography gegrond worden bevonden, zal Grace vanderHeide Photography naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Grace vanderHeide Photography en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Grace vanderHeide Photography tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Grace vanderHeide Photography gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Grace vanderHeide Photography voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  5. Grace vanderHeide Photography is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6. Deze garantie geldt niet indien:
   • A) en zolang de afnemer jegens Grace vanderHeide Photography in gebreke is;
   • B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
   • C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Grace vanderHeide Photography en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
   • D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 4. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Grace vanderHeide Photography zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  3. Mondelinge toezeggingen verbinden Grace vanderHeide Photography slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Aanbiedingen van Grace vanderHeide Photography gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  5. Grace vanderHeide Photography kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 5. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst tussen Grace vanderHeide Photography en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Grace vanderHeide Photography op haalbaarheid is beoordeeld.
  2. Grace vanderHeide Photography behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
 6. Afbeeldingen en specificaties
  1. Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Grace vanderHeide Photography gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Overmacht
  1. Grace vanderHeide Photography is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Grace vanderHeide Photography alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  3. Grace vanderHeide Photography behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Grace vanderHeide Photography gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4. Indien Grace vanderHeide Photography bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Grace vanderHeide Photography is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. Eigendom van alle door Grace vanderHeide Photography aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Grace vanderHeide Photography zolang de afnemer de vorderingen van Grace vanderHeide Photography uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Grace vanderHeide Photography wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  2. De door Grace vanderHeide Photography geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Grace vanderHeide Photography of een door Grace vanderHeide Photography aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Grace vanderHeide Photography haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Grace vanderHeide Photography zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Grace vanderHeide Photography
 10. Toepasselijk recht/bevogde rechter
  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Grace vanderHeide Photography en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij Grace vanderHeide Photography er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.